<
X >
O projekcie

Przybornik projektu Traditional and Wild otwiera dostęp do szerokiej gamy źródeł i informacji o roślinach dziko rosnących.

Dział Zasoby jest adresowany do osób zajmujących zrównoważonym użytkowaniem roślin, firm poszukujących informacji o zrównoważonym zbiorze i obrocie tymi roślinami, organów administracji państwowej i wszystkich tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

Ten dział zawiera ogólne informacje dotyczące znaczenia i stosowania roślin dziko rosnących na całym świecie, w tym pozyskiwania i handlu nimi, jak również filmy i raporty o dzikich roślinach.

INFORMACJE O ROŚLINACH
DZIKO ROSNĄCYCH

Zrównoważony zbiór i handel dziko rosnącymi roślinami podlega uregulowaniom na różnych poziomach: w ramach wytycznych polityki międzynarodowej, rozporządzeń i przepisów obowiązujących na szczeblu krajowym i regionalnym lub lokalnym. Dział ten zawiera różne materiały dotyczące obowiązujących wytycznych, przepisów i strategii w dziedzinie zbioru roślin dziko rosnących.

WYTYCZNE, PRZEPISY
I STRATEGIE

Materiały szkoleniowe i poradniki zostały opracowane przez różne organizacje w celu ułatwienia wprowadzania w życie najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego zbioru roślin dziko rosnących i handlu nimi. W tym dziale udostępniono wybór takich materiałów. Teksty te dotyczą praktycznych aspektów wdrażania najlepszych praktyk i są adresowane do różnych grup interesariuszy.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
I PORADNIKI

Normy dobrowolne i systemy certyfikacji, które stosuje się często równolegle do polityki i przepisów obowiązujących w danym kraju, opisują najważniejsze dobre praktyki i mechanizmy sprzyjające budowaniu pozytywnej motywacji. Normy dobrowolne i systemy certyfikacji są szansą zarówno dla wiodących przedstawicieli sektora prywatnego, jak i marketingu konsumenckiego. Ten rozdział zawiera wybór norm mających zastosowanie do zbierania dziko rosnących roślin i uczciwego handlu nimi.

NORMY DOBROWOLNE I
SYSTEMY CERTYFKACJI

Dział ten zawiera zestawienie organizacji działających w dziedzinie zbioru roślin dziko rosnących i ich zrównoważonego użytkowania, w tym organizacje badawcze, normalizacyjne, certyfikujące i sprawujące nadzór nad handlem. Dział ten udostępnia również łącza do baz danych związanych z tą tematyką.

ORGANIZACJE I
BAZY DANYCH

Filtryfco
Pokaż::
  • Wszystko
  • Pliki PDF
  • Wideo
  • Pliki zip